top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งคะแนนระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page