top of page

Yuwa Gottalent 2020 ระดับชั้น ป. ๓ และ ป.๖

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุวิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page