top of page

กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa Got talent 2019 โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page