top of page

กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒ (ระดับชั้น ป.๒ และ ป.๕)

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒ โดย คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page