top of page

กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ระดับ ป.๓ และ ป.๔

อัปเดตเมื่อ 6 พ.ย. 2563

    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเองดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page