Yuwa Got Talent 2020 ระดับชั้น ป.๑ และ ป.๔

อัพเดตเมื่อ: 1 พ.ย. 2020

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น