Yuwa Got Talent 2020 ระดับชั้น ป.๑ และ ป.๔

อัปเดตเมื่อ 1 พ.ย. 2020

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔