top of page

กิจกรรม Stem Education Camp 2019

    เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Stem Education Camp 2019 ในระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับ Stem education สร้างความรู้และความสนุกสนานพร้อมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

(กลาง) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ซ้าย) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ขวา) นางชุติมา อักษรพจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page