top of page

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี


ดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page