top of page

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ.ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภายในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ มีการเดินสนาม การก่อกองไฟ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีมเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความอดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์


ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page