กิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน