top of page

กิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page