top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมวันไหว้ครูของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหับดีที่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้สอน อีกทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page