top of page

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒

อัปเดตเมื่อ 4 พ.ย. 2563

   เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับความรู้ความสำคัญของท่านสุนทรภู่ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยดู 42 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page