กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด