top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรม Yuwa Gottalent 2023 ระดับชั้น ป.๔

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page