top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เเละเด็กได้เรียนรู้เสมือนจริงในการลงคะเเนนเลือกตั้ง


ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ที่นำเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาให้นักเรียนได้ใช้ และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการลงคะเเนนเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ

/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เก่ง ดี มีสุข ที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา www.yuwawittaya.ac.thดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page