top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัด"กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ในรูปแบบการเรียนรู้โครงงานและการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีการแสดง Science show ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเพื่อรําลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page