top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง พร้อมก้าวสู่โลกกว้างอย่างสง่างาม

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเจียมจิต ยุววิทยา ท่านรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการทั้ง ๒ ระดับ และคณะครูทุกท่านที่ให้คำปรึกษา แนะนำที่ดี

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อ.ย.ว.รุ่นที่ ๒๔ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page