top of page

การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน

    เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page