top of page

การประกวดทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี ๒๕๕๐ จ.สระบุรี (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

การประกวดทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่

1. วิชาคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Power Point ver.2003 ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ. กนกพร ห้องสุคนธ์, ด.ญ.บัณฑิตา มูลมา

2. วิชาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ญ.สุขริยาภรณ์ จันทร์พึ่งพลาย, ด.ช.พศุตม์ สมภักดี

3. วิชาคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel ver.2003 ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ สุทัศษา, ด.ช.รัญชน์กนิษฐ์ มาลัย

4.กิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็กภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.วิชา วีรยา ถนอมพงษ์

5.กิจกรรม ประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ปฐมวัย ได้แก่ ด.ญ.สมิตานันท์ สิทธพางศานนท์


ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page