top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน โดย ท่านรองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page