KIDS2020-14-15JAN (54).jpg

กล่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

N.Kwamsuk.png

นางนงลักษณ์ ความสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

T.Jumpatong.png

นางสาวเตือนใจ จำปาทอง

ครูประจำกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ครูคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา

K.Pramonsil.jpg

นางสาวกาญจนา ประมูลลี

ครูประจำกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี