คนเก่ง อ.ยว.
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับผลสอบ O-NET ปี 2560
  • เด็กชายจิรายุ พรมเผ่า รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • เด็กหญิงนภัสนันท์ คิดควร รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • เด็กหญิงพิมลภัทร์ ทองคำ รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • เด็กชายสิรวิชญ์ ชาลีน้อย รายวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • เด็กหญิงปุณยาพร ได้เจริญสุข ทำคะแนนรวมได้สูงสุด

รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน