รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
  ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางอุดม เกตุสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
นายณัฐวร สินสุพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางรัชดาภรณ์ สวนเข้ม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการก่อนประถมศึกษา
และฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
นางอนุธิดา บุญเพี้ยน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนประถมศึกษา
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อย
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวเตือนใจ จำปาทอง
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
ครูประจำชั้นอนุบาล และ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้