รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
รางวัลครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จังหวัดสระบุรี
รางวัลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จังหวัดสระบุรี
รางวัลโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จังหวัดสระบุรี
       ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลส่งเสริมและเผยแพร่การเมือง การปกครอง การระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งทุกระดับ คือ
1.นางชุติมา   อักษรพจน์
2.นางนงลักษณ์  ความสุข

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สร้างผลงานอีกครั้งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓
       สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมสร้างสรรค์ ระดับ ป.๔-๖   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยเลขาธิการ สพฐ. เป็นผู้มอบเกียรติบัตร "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" มีนักเรียนจากอนุบาลยุววิทยา ได้รับรางวัล คือ...
๑.เด็กชายนิธิศ ฉายากุล
๒.เด็กชายปุญญพัฒน์ ชัยกุล
๓.เด็กชายรชต ลิ้มเจริญ
หน้าหลักโรงเรียน
รางวัลโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จังหวัดสระบุรี