Since 30 October 2007 - 2016 CopyRight www.yuwawittaya.ac.th
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบสื่อการเรียนรู้ ให้กับยุววิทยาเนอสรี่
  • โรงเรียอนุบาลยุววิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกที่นี่  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑
  • ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ค่ายพุทธบุตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รวมพลังแห่งความภักดี ด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการ คณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนสายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยวันลอยกระทง
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
The Sarawak Chief Minister Golf Cup 2016 @Malaysia
๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงต้นไม้ของพ่อ
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทำความดีถวายพ่อหลวง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา Stem education
๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น อ. ๑-๓
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตอนที่ ๒)
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น อ. ๑-๓
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตอนที่ ๑)
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น ป. ๑-๓
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น ป. ๔-๖
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๔/๒
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๕/๑
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๕/๓
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๕/๔
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๕/๒
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๔/๔
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๔/๑
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๔/๓
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๓/๔
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๓/๒
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๓/๑
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๓/๓
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๑/๓
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๑/๒
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๑/๑
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๒/๔
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๒/๒
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๒/๓
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ป.๒/๑
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันแอรโรบิค อ.ย.ว. Exercise 2016
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3622-1741
Dutchmill School tour 2016
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
S&P School tour 2016
๕ กันยายน ๒๕๕๙
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรม ซึ่งได้คะแนนชนะเลิศ อันดับ ๑ จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ๕๐ โรงเรียน (๑ กันยายน ๒๕๕๙)
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญสิตา บุญโต ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟระหว่างโรงเรียน สกอร์รวม 44-36 80
ซึ่งเป็นผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (๑ กันยายน ๒๕๕๙)
กิจกรรมการประกวดและแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระดับก่อนประถมศึกษา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์พร้อมเข้าชมนิทรรศการต่างๆ
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ " ๘๔ พรรษามหาราชินีสู่ประชาคมอาเซียน"
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตอนที่ ๒)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ " ๘๔ พรรษามหาราชินีสู่ประชาคมอาเซียน"
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตอนที่ ๑)
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ (ตอนที่ ๒)
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ (ตอนที่ ๑)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ก่อนเข้าพรรษา
๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙
การตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙