Since 30 October 2007 - 2016 CopyRight www.yuwawittaya.ac.th
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนและห้องสมุดสัญจร
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    คำขวัญวันเด็ก 2560 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การแสดงออก ความสามัคคี การแบ่งปัน ให้แก่เด็กๆ ทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่ ได้เป็นประธาน มอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ และมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
   เรียนเป็นหลัก กิจกรรมนักเรียนเป็นรอง สองสิ่งที่ควบคู่กันมาเป็นประจำปีทุกปีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จะได้แสดงผลงานของตนเอง ผ่านทักษะ ความชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงานฝีมือตนเอง
โดยแบ่งงานวันแสดงออกเป็น ๒ วัน
    วันแรก (๑๘ มกราคม ๒๕๖๐) ผลงานนักเรียนชั้น ประถม
    วันที่สอง (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐) ผลงานนักเรียนชั้น อนุบาล
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนและห้องสมุดสัญจร
     กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและแบ่งปันสิ่งของให้น้องๆโรงเรียนวัดทุ่งสาริกา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรา เด็กได้รับความสนุกและความสุข ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆอย่างนี้ในทุกๆปีคะ
    เป็นประจำทุกปี ที่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ต้องจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนและห้องสมุดสัญจร เพื่อแบ่งปันหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แด่น้องๆ โรงเรียนที่ยังขาดแคลน นำโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ เป็นประธานมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    เนื่องจากวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีสระบุรี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๖ คน ซึ่งคำขวัญวันครู ปี ๒๕๖๐ คือ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" # ขอบคุณภาพสวยๆจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและทีมงานคะ
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    เนื่องจากวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีสระบุรี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๖ คน ซึ่งคำขวัญวันครู ปี ๒๕๖๐ คือ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" # ขอบคุณภาพสวยๆจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและทีมงานคะ
ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)