"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2014 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
Facebook อนุบาลยุววิทยา โรงเรียน
ติดต่อเรา
บุคลากรโรงเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผลการสอบประจำปี
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประจำปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
ตราสัญลักษณ์ฯ ฉลอง ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
    ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์แล้ว เพื่อประดับในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
กิจกรรม อ.ย.ว. สดใสต้านภัยยาเสพติด
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันต่อต้านยาเสพติด