Since 30 October 2007 - 2016 CopyRight www.yuwawittaya.ac.th
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    คำขวัญวันเด็ก 2560 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การแสดงออก ความสามัคคี การแบ่งปัน ให้แก่เด็กๆ ทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่ ได้เป็นประธาน มอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ และมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
   เรียนเป็นหลัก กิจกรรมนักเรียนเป็นรอง สองสิ่งที่ควบคู่กันมาเป็นประจำปีทุกปีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จะได้แสดงผลงานของตนเอง ผ่านทักษะ ความชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงานฝีมือตนเอง
โดยแบ่งงานวันแสดงออกเป็น ๒ วัน
    วันแรก (๑๘ มกราคม ๒๕๖๐) ผลงานนักเรียนชั้น ประถม
    วันที่สอง (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐) ผลงานนักเรียนชั้น อนุบาล
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนและห้องสมุดสัญจร
     กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและแบ่งปันสิ่งของให้น้องๆโรงเรียนวัดทุ่งสาริกา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรา เด็กได้รับความสนุกและความสุข ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆอย่างนี้ในทุกๆปีคะ
    เป็นประจำทุกปี ที่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ต้องจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนและห้องสมุดสัญจร เพื่อแบ่งปันหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แด่น้องๆ โรงเรียนที่ยังขาดแคลน นำโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ เป็นประธานมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    เนื่องจากวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีสระบุรี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๖ คน ซึ่งคำขวัญวันครู ปี ๒๕๖๐ คือ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" # ขอบคุณภาพสวยๆจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและทีมงานคะ
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    เนื่องจากวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีสระบุรี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๖ คน ซึ่งคำขวัญวันครู ปี ๒๕๖๐ คือ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" # ขอบคุณภาพสวยๆจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและทีมงานคะ
ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)