"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2014 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
i-Teen Club เยี่ยมโรงเรียนพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนมอบวุฒิบัตรแด่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ระดับการศึกษาปฐมวัย
สรุปยอดนักเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑
รางวัล
 ประกาศผลคะแนนสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
การประกวดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๐