"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2014 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
i-Teen Club เยี่ยมโรงเรียนพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อัพเดต ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
  • ขอแสดงความยินดีแด่ "ครูสดุดี" จาก คุรุสภา ได้แก่ ครูเพชรน้อย จันทร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๕ และ ครูรัชดาภรณ์ สวนเข้ม  ประจำปี ๒๕๕๗
  • สรุปยอดนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๔๔  คน คลิกที่นี่ค่ะ
  • แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ คลิกที่นี
  • ประกาศผลคะแนนสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมประกวด "พ่อดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๗
    ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ จัด เพื่อสำนึกถึงพระคุณของพ่อ โดยคุณพ่อ โปรดส่งประวัติและคุณงามความดีที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน จึงสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ มาที่โรงเรียน  (หมดเขตภายในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
  • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และสโมสรไลออนส์สากล  จัดการประกวดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๐ โดยโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จัดแข่งขันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปี ๒๕๕๕  โดยโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จัดแข่งขันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปี ๒๕๕๖ โดยโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนมอบวุฒิบัตรแด่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในระดับโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย "ดีมาก" ประจำปี ๒๕๕๖