ชื่อ :          นางสาวเจียมจิต    ยุววิทยา 
ตำแหน่ง :    ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 

ปริญญาตรี  วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูสวนดุสิต
ปริญญาตรี  วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูเทพสตรี
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2543 -ประธานชมรมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดสระบุรี
-คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูแกนนำเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
-พระราชบัญญัติการเรียนรู้การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542

พ.ศ. 2544 -คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2543  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี
-ประธานชมรมการศึกษาเอกชน  จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. 2545 -สมาชิกกิตติมศักดิ์  สถากาชาดไทย  จังหวัดสระบุรี
-ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
-ได้รับประกาศเกียรติคุณ  "บุคลากรของแผ่นดิน"  สาขานักการบริหาร  "คุณธรรมดีเด่น"   จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์
-ได้รับยกย่องเป็นผู้สนับสนุน  คุณธรรมจริยธรรม  และพุทธศาสนาดีเด่น  จากสำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุรีรตนาราม
-ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดสระบุรีว่าเป็น  ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
-ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  และชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. 2546 -ที่ปรึกษาชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี
-ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทยดีเด่นจากชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทย 

พ.ศ. 2547 -รองประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี
-ได้รับ "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร
-ได้รับโล่การประกาศเกียรติคุณ "ครูระดับเพชร" จากนิตยสารเพชรแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา 

พ.ศ. 2542 - 2547 เป็นคณะกรรมการส่วนภูมิภาคของสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2548 -คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต  1
คณะกรรมการจัดงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล  และฉลองพระประธาน  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  จาหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ "ครูดีศรีของชาติ สายบริหารการศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม จาก Good Idea News"
-ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์