หน้าหลักโรงเรียน
รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
ชื่อ :          นางสาวเจียมจิต   ยุววิทยา 
ตำแหน่ง :    ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ , ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

ปริญญาตรี  : วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูสวนดุสิต
ปริญญาตรี  : วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูเทพสตรี
ปริญญาโท  : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ประธานชมรมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดสระบุรี
 • คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูแกนนำเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการเรียนรู้การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๔
 • คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๓  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี
 • ประธานชมรมการศึกษาเอกชน  จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. ๒๕๔๕
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์  สถากาชาดไทย  จังหวัดสระบุรี
 • ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ  "บุคลากรของแผ่นดิน"  สาขานักการบริหาร  "คุณธรรมดีเด่น"   จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์
 • ได้รับยกย่องเป็นผู้สนับสนุน  คุณธรรมจริยธรรม  และพุทธศาสนาดีเด่น  จากสำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุรีรตนาราม
 • ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดสระบุรีว่าเป็น  ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
 • ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  และชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ที่ปรึกษาชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี
 • ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทยดีเด่นจากชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๗
 • รองประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี
 • ได้รับ "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร
 • ได้รับโล่การประกาศเกียรติคุณ "ครูระดับเพชร" จากนิตยสารเพชรแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗
 • คณะกรรมการส่วนภูมิภาคของสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๔๘
 • คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต  ๑
 • คณะกรรมการจัดงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล  และฉลองพระประธาน  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  จาหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ "ครูดีศรีของชาติ สายบริหารการศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม จาก Good Idea News"
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

รางวัลล่าสุดของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตร"โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘"