รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการ ครูใหญ่ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้   นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี  มีสุข โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   พร้อมทั้งจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้   มีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ    พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
       ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนห้องเรียน ๓๔ ห้อง
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเป็นที่เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร  ประกอบด้วย พระพุทธสุวรรณโชติ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง ศาลปู่เจ้าสมิงพราย ศาลพระชัยมงคล
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดย คุณเจียมจิต ยุววิทยา  ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๗/๑ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑,  (๐๓๖)๒๑๒-๐๙๓ โทรสาร (๐๓๖)๒๒๑-๗๔๑
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเป็นไทย โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการเชิงระบบ บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
เป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยวงกลมด้านนอก มีอักษร"โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี" คั่นด้วยดอกบัว ส่วนวงกลมด้านใน มีรูปเด็กหญิงไว้ผมจุกกำลังพนมมือไหว้ หน้าตายิ้มแย้ม
คำขวัญของโรงเรียน        อนามัยดี มีวินัย ให้ความรู้ เชิดชูปัญญา สถานศึกษาสะอาด
ปรัชญาของโรงเรียน        เก่ง ดี มีสุข
สีประจำโรงเรียน              ขาว แดง
จำนวนบุคลากรของโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน
ครูผู้สอน จำนวน 63 คน
พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 9 คน
เจ้าหน้าพยาบาล จำนวน 1        คน
แม่บ้าน , นักการภารโรง ,พนักงานขับรถ จำนวน 16 คน
จำนวนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา   ชาย  217   คน         หญิง  239  คน    รวม   456   คน
ระดับประถมศึกษา          ชาย  477    คน          หญิง  442  คน    รวม   919   คน

หน้าหลักโรงเรียน