ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เข้าร่วมงาน พร้อมนักเรียนระดับอนุบาลปีที ๑ -๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข