รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ
    เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ จังหวัดปทุมธานี จากกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญาภายนอกท้องถิ่น (ทัศนศึกษา) เป็นการเปิดโลกกว้างเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่สัมผัสได้จริงและนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของนักเรียน