รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอง สังเกตุ และสรุปผลการทดลอง เสริมสร้างพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์