Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๒)
    เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธี ให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่...ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน" เปิดประสบการณ์...ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ ภายในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามฐานต่างๆ สร้างความสนุกสนานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี