รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
    เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี     ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคนและขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมตลอดไป
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา