รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ ตอน ๑ l ตอน ๒
    เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดวันไหว้ครู ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ซึ่งมี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียน จัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย
- สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
- สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
- สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์
- สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
- แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย