รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน"การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ" (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ และระดับเหรียญทอง ไปสอบแข่งขันรอบสองในระดับประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒