รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน
    เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน