รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ. สำนักธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมวสมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข