รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี
    นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกันบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเงินให้กับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม