สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
คณะศึกษาธิการ คณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจโรงเรียนอนบุาลยุววิทยา
    เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓   ทางโรงเรียนได้รับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจากดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมนายสุดใจ  มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และคณะศึกษานิเทศ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคำชื่นชม แนะนำเป็นอย่างดี