รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑  / ตอนที่ ๒
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และกิจกรรมการแสดงจากคุณครู  พร้อมแจกของให้กับเด็กๆ ซึ่งขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งทำให้กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา