รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
ผอ.ยุววิทยา แสดงความยินดีกับนักเรียน เรื่อง เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
    เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์
จากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"กับหน่วยงานรัฐ ปปช.สระบุรี โดยมีนางสาวขนิษฐา เภชยันต์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม