รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมือวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการและครูใหญ่ เปิดโอกาสให้นักเรียน เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการในวันสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยให้เด็กนักเรียนร่วมใจกันแต่งชุดไทย
หน้าหลักโรงเรียน