สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
นิเทศฯ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน
    เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีการเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และการจัดการศึกษาในสภาวการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ทางโรงเรียนได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดี