รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด The Libray Week 6-8 February 2019
   เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ประกวดหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันเปิดพจนานุกรม แข่งขันระบายสีจากภาพ แข่งขันตอบปัญหาล่ารางวัล เล่นเกมจับไข่หรรษา นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนาน