รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้...แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙
และได้เรียนเชิญคุณแม่ของนักเรียนมาเป็นครูภูมิปัญญา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้มาเรียนรู้ตามซุ้มต่างๆ และการแสดงความรักของแม่และลูก
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา