รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
ประกวดแข่งขันวาดภาพ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในหัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  นางสาวขนิษฐา เภชยันต์ และนางสาวเกศศิริ ศรีบัวบาน นำเด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กหญิงวรกมล ศรีคำม้วน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าประกวดแข่งขันวาดภาพ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในหัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินจ.สระบุรี